Regulamin

Regulamin Rajdu IT Orient 2020

Na czerwono oznaczone zostały zmiany w Regulaminie związane z epidemią Covid

I. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

 1. Rajd na Orientację „IT Orient”, zwany dalej Rajdem, odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2020 r.
 2. Bazą Rajdu będzie Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.

II. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Rajdu jest Cybercom Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000036076).
 2. Współorganizatorem Rajdu jest Fundacja Słonie na Balkonie z siedzibą w Łodzi (ul. Gdańska 90/3-1, 90-508 Łódź, KRS: 0000409122).

III. CELE

 1. Popularyzacja imprez na orientację.
 2. Popularyzacja aktywności fizycznej, szczególnie wśród pracowników i współpracowników podmiotów z branży IT.
 3. Pomoc dzieciom z Fundacji Słonie na Balkonie.
 4. Wyłonienie najlepszych uczestników.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji.
 6. Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą oraz nawigacji w terenie.
 7. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.

IV. TRASY

 • RODZINNA – 11 PK, ok. 30 km pieszo lub na rowerze, limit czasu 8h, start z dzieckiem/dziećmi
 • PIESZA – 12 PK, ok. 35 km biegiem/marszem, limit czasu 8h
 • MEGA – 16 PK, ok. 50 km na rowerze, limit czasu 8h
 • GIGA – 30 PK, ok. 100 km na rowerze, limit czasu 8h.

Na trasach rowerowych (MEGA/GIGA) możliwy jest start na rowerze elektrycznym, w specjalnej kategorii „ŁCR Prąd”.

Szacowany dystans jest przybliżoną wartością optymalnego wariantu przejazdu lub przejścia po drogach i ścieżkach, przy założeniu zaliczenia wszystkich punktów kontrolnych.

V. HARMONOGRAM:

Sobota, 1 sierpnia
7:30 – 20:00 – praca Biura Rajdu dla wszystkich tras.
8:00 – pierwszy slot startowy

8:15 – … – kolejne sloty startowe co 15 minut
20:00 – zamknięcie mety (dla wszystkich tras).

VI. PUNKTY KONTROLNE

 1. W terenie, na którym organizowany jest rajd, wyznaczone zostaną punkty kontrolne (PK) oznaczone lampionami oraz dwuznakowymi kodami.
 2. O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od organizatora przed startem. w rajdzie zostanie wykorzystana mapa wydawnictwa Compass w skali 1: 50 000.
  Dodatkowo na trasie MEGA/GIGA wykorzystana będzie mapa do biegu na orientację w skali 1:10000.
 3. Swoją obecność przy PK uczestnik powinien potwierdzić przez odbicie perforatora lub wpisanie dwuznakowego kodu w odpowiednim miejscu na karcie startowej.
 4. W przypadku braku lampionu na PK należy wpisać dwuznakowy kod na karcie startowej i skontaktować się telefonicznie z Organizatorami.
 5. Każdy uczestnik powinien odwiedzić PK osobiście.
 6. Kolejność zaliczania PK oraz dobór trasy pomiędzy nimi są dowolne.

VII. ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Rajdzie pieszo lub korzystając z roweru, inne środki transportu są zabronione.
 2. W celu zminimalizowania skupisk start zawodników (na wszystkich trasach) będzie się odbywać od godziny 8:00 co 15 minut (do ostatniego chętnego). Uczestnicy mogą samodzielnie wybrać dogodny dla siebie czas startu.
 3. Maksymalna liczba zawodników startująca jednocześnie to 50. W przypadku większej liczby chętnych, część osób zostanie przesunięta na następny slot startowy.
 4. Limit czasu dla wszystkich tras wynosi 8h (liczone od czasu startu), ale nie dłużej niż do godziny 20:00. 
 5. Na trasach MEGA i GIGA i Pieszej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open. Na trasie Rodzinnej prowadzona będzie tylko klasyfikacja drużynowa.
 6. Na trasie Rodzinnej każda drużyna musi mieć w składzie przynajmniej jedno dziecko do lat 12.
 7. Uczestnicy mogą poruszać się na trasie pojedynczo lub w dowolnych grupach.
 8. Podczas Rajdu zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu. Uczestnik zostanie sklasyfikowany na mecie w momencie sczytania jego numeru startowego.
 9. Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przybyciu na metę.
 10. Uczestnicy deklarują wybór trasy podczas zapisów, z wyjątkiem tras MEGA/GIGA. W tym przypadku mogą o tym zdecydować dopiero w trakcie trwania Rajdu.
 11. Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Pieszej, Rodzinnej lub MEGA należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK. Wymagane minimum PK na trasie GIGA zostanie podana w komunikacie startowym kilka dni przed rajdem.
 12. Za każdy prawidłowo potwierdzony PK uczestnik otrzyma jeden punkt.
 13. W klasyfikacji w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma uzyskanych punktów, a w drugiej uzyskany czas.
 14. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu (8h) naliczane będą punkty karne – za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt.
 15. Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego PK lub nie dotrą na metę przed godziną 20.
 16. Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 17. Używanie odbiorników gps dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy lub do pomiaru odległości. Używanie odbiorników gps jako pomoc przy nawigacji będzie skutkować dyskwalifikacją.
 18. Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą, bądź nie chcą kontynuować uczestnictwa w Rajdzie z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras Rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.
 20. Nad przebiegiem Rajdu czuwać będzie sędzia główny – osoba wyznaczona przez Organizatora.
 21. Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (itorientcup@gmail.com) przez tydzień po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

VIII. UCZESTNICTWO W RAJDZIE

 1. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby fizyczne, bez ograniczeń wiekowych. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie należy dokonać najpóźniej do dnia 30 lipca 2020 roku poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Rajdu (www.itorient.pl) oraz uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia w imieniu osób małoletnich dokonywane są przez rodziców lub opiekunów osób małoletnich.
 3. W przypadku bardzo wysokiej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów.
 4. Pracownicy oraz współpracownicy Organizatorów mogą wziąć udział w Rajdzie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie będzie podpisanie przez każdego uczestnika Rajdu oświadczenia o udziale w Rajdzie, roszerzonym o część antyepidemiczną (oświadczenie będzie dostępne w bazie Rajdu) oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. W bazie rajdu obowiązuje zachowanie dystansu między uczestnikami. Dodatkowo podczas odbiorów pakietów startowych oraz w strefie startowej obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

IX. OPŁATA STARTOWA

 1. Dzieci do lat 12 mogą uczestniczyć w Rajdzie bezpłatnie.
 2. Dla pozostałych uczestników opłata startowa jest uzależniona od terminu rejestracji i wynosi:
  – 40 zł od osoby – obowiązuje do 20 lipca 2020 roku;
  – 50 zł od osoby – obowiązuje od 21 do 30 lipca.
 3. Nie będzie możliwości płatności gotówką w dniu Rajdu.
 4. Opłaty należy uiścić na następujący rachunek bankowy Fundacji Słonie na Balkonie: 56 1440 1231 0000 0000 1413 0748 w tytule przelewu wpisując: darowizna ITOrient + imię i nazwisko zgłaszanej osoby lub osób, za które wysyłana jest opłata startowa.
 5. W przypadku rezygnacji z Rajdu organizatorzy nie zwracają opłaty startowej.
 6. Wszelkie środki zebrane z tytułu opłat startowych zasilą konto fundacji Słonie na Balkonie, która prowadzi terapię dla dzieci po traumie – ofiar przestępstw i nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

X. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Wyposażenie uczestników Rajdu obejmuje:
  a) wyposażenie obowiązkowe:
  – mapa (zapewnia Organizator);
  – telefon komórkowy z baterią działającą przez kilka godzin;
  – karta i numer startowy (zapewnia Organizator)
  – maseczka lub inne zakrycie ust i nosa
  b) wyposażenie zalecane:
  – płyn do dezynfekcji rąk
  – długopis
  – kompas, linijka do pomiaru odległości na mapie.
  – zapas jedzenia i picia, odpowiedni do wybranej trasy oraz potrzeb uczestnika
  c) dodatkowo w przypadku uczestnictwa na rowerze:
  – mapnik rowerowy, kask sztywny, licznik kilometrów, zapasowa dętka oraz podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
  – zalecane są rowery crossowe bądź górskie o średnim lub grubym bieżniku opon.
 2. Na trasie Rajdu obowiązuje zakaz używania innych map niż te rozdane przez Organizatora.

XI. ŚWIADCZENIA I NAGRODY

W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia:

 1. Mapy z trasą Rajdu, numery i karty startowe oraz komplet zipów/agrafek dla wszystkich uczestników.
 2. Zaplecze sanitarne.
 3. Opieka medyczna.
 4. Kawa, herbata, owoce i przekąski w bazie rajdu
 5. Ciepły posiłek regeneracyjny na mecie.
 6. Punkt żywieniowy na trasie MEGA/GIGA.
 7. Możliwość umycia rowerów na mecie.
 8. Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego, a także podczas jego trwania.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Rajdzie. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia NNW na czas udziału w imprezie sportowej.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 4. Zabrania się śmiecenia na trasie Rajdu.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Rajdu określa Polityka Prywatności dostępna tutaj, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego. W razie odwołania Rajdu przez Organizatora uczestnikom przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty startowej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, które wejdą w życie z dniem opublikowania Regulaminu na stronie internetowej Rajdu.

Regulamin Pucharu Bike Orient 2020

 1. Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient wraz ze Stowarzyszeniem „Imperactive”, Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych „Bastion” oraz zespół IT Orient.
 2. Regulamin Rajdów Bike Orient publikowany jest na stronie bikeorient.pl. Regulamin Rajdów OrientAkcja publikowany jest na stronie orientakcja.blogspot.com. Regulamin Rajdu IT Orient publikowany jest na stronie itorient.pl. Regulamin Mini Rajdu Waligóry publikowany jest na stronie rajdwaligory.pl.
 3. Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2020 na trasie Mega zalicza się 5 imprez: 1 edycja Rajdu Bike Orient, 2 edycje OrientAkcji, 1 edycja IT Orient oraz 1 edycja Mini Rajdu Waligóry. Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2020 na trasie Giga zalicza się 4 imprezy: 1 edycja Rajdu Bike Orient, 2 edycje OrientAkcji oraz 1 edycja IT Orient.
 4. Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2020:
  • 27 czerwca – Rajd Bike Orient świętokrzyskie (Miedzierza) – trasy Mega i Giga
  • 18 lipca – OrientAkcja (Łobudzice) – trasy Mega i Giga
  • 1 sierpnia – IT Orient (Dzierżązna) – trasy Mega i Giga
  • 3 października – OrientAkcja – trasy Mega i Giga
  • ? – Mini Rajd Waligóry – tylko trasa Mega
 5. W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji Rajdów Bike Orient,  OrientAkcji, Mini Rajdzie Waligóry lub IT Orient rozgrywanych w 2020 roku na trasach MEGA lub GIGA.
 6. Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.
 7. W klasyfikacji generalnej brane będą pod uwagę trzy najlepsze starty danego uczestnika na trasie MEGA i GIGA. Jeżeli dany Uczestnik uczestniczył tylko w jednej edycji rajdu, wówczas brany pod uwagę będzie jeden start, jeżeli w dwóch – dwa starty, jeżeli w trzech – trzy starty, jeżeli w czterech lub w pięciu – również trzy starty.
 8. Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce – 100 punktów, 2 miejsce – 99 punktów, 3 miejsce – 98 punktów itd., Uczestnicy którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.
 9. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równiej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.
 10. Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2020 na trasach MEGA i GIGA otrzymają puchary/statuetki (3 najlepsze zawodniczki na trasie MEGA, 3 najlepsze zawodniczki na trasie GIGA, 3 najlepszych zawodników na trasie MEGA oraz 3 najlepszych zawodników na trasie GIGA). Dekoracja zwycięzców odbędzie się na 1 edycji Pucharu Bike Orient w 2021r.