Regulaminy

Regulamin Rajdu IT Orient 2023

I. TERMIN I MIEJSCE RAJDU

 1. Rajd na Orientację „IT Orient”, zwany dalej Rajdem, odbędzie się w dniu 29 lipca 2023 r.
 2. Bazą Rajdu będzie świetlica wiejska „Sołtysówka” w Spale gm. Inowłódz.

II. ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Rajdu jest Knowit Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, KRS: 0000036076).
 2. Współorganizatorem Rajdu jest Fundacja Słonie na Balkonie z siedzibą w Łodzi (ul. Piotrkowska 17/8, 90-407 Łódź, KRS: 0000409122).

III. CELE

 1. Popularyzacja imprez na orientację.
 2. Popularyzacja aktywności fizycznej, szczególnie wśród pracowników i współpracowników podmiotów z branży IT.
 3. Pomoc dzieciom z Fundacji Słonie na Balkonie.
 4. Wyłonienie najlepszych uczestników.
 5. Propagowanie zdrowego trybu życia, turystyki i rekreacji.
 6. Praktyczne potwierdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą oraz nawigacji w terenie.
 7. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.

IV. TRASY

 • SPACEROWA – ok. 10 km pieszo lub na rowerze, limit czasu 6,5h
 • RODZINNA – ok. 25 km pieszo lub na rowerze, limit czasu 6,5h, klasyfikacja drużynowa, wymóg startu z dzieckiem do lat 12 w drużynie
 • PIESZA – ok. 25 km biegiem/marszem, limit czasu 7h – trasa zaliczana do pucharu „Elite League HYBRYD16”.
 • MEGA – ok. 50 km na rowerze, limit czasu 8h – trasa zaliczana do Pucharu Bike Orient oraz do „Elite League HYBRYD16”.
 • GIGA – ok. 100 km na rowerze, limit czasu 8h – trasa zaliczana do Pucharu Bike Orient oraz Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację (PPM).
 • ELEKTRYCZNA – ok. 50 km na rowerze, limit czasu 8h.

Szacowany dystans jest przybliżoną wartością optymalnego wariantu przejazdu lub przejścia po drogach i ścieżkach, przy założeniu zaliczenia wszystkich punktów kontrolnych.

V. HARMONOGRAM:

Piątek, 28 lipca

 • od 18 – przyjmowanie uczestników w Bazie Rajdu
 • 20 – 22 – praca Biura Rajdu

Sobota, 29 lipca

 • 8:00 – 11:00 – praca Biura Rajdu i rejestracja zawodników.
 • 9:40 – 9:55 – odprawa techniczna i rozdanie map dla tras MEGA/GIGA i Elektrycznej.
 • 10:00 – start tras MEGA/GIGA i Elektrycznej.
 • 10:45 – 10:55 – odprawa techniczna i rozdanie map dla trasy Pieszej.
 • 11:00 – start trasy Pieszej.
 • 11:15 – 11:25 – odprawa techniczna i rozdanie map dla tras Spacerowej i Rodzinnej.
 • 11:30 – start tras Spacerowej i Rodzinnej.
 • 15:00 – 18:30 – wydawanie posiłków regeneracyjnych.
 • 18:00 – limit czasu podstawowego (dla wszystkich tras).
 • 18:30 – limit spóźnień (dla wszystkich tras).
 • ok. 19:00 – zakończenie Rajdu, dekoracje, rozdanie nagród.

Niedziela, 30 lipca

do 12 – leniwe wstawanie, wspominanie dnia poprzedniego i powolne opuszczanie Bazy Rajdu przez uczestników

VI. PUNKTY KONTROLNE

 1. W terenie, na którym organizowany jest Rajd, wyznaczone zostaną punkty kontrolne (PK) oznaczone lampionami.
 2. O rozmieszczeniu PK uczestnicy dowiedzą się z map, które otrzymają od Organizatora przed startem. W Rajdzie zostanie wykorzystana mapa wydawnictwa Compass w skali 1:50 000 (aktualizowana przed Rajdem).
 3. Swoją obecność przy PK uczestnik powinien potwierdzić przez odbicie perforatora w odpowiednim miejscu na karcie startowej.
 4. W przypadku braku lampionu i/lub perforatora na PK należy wpisać „brak PK” na karcie startowej i wykonać zdjęcie dokumentujące pobyt na PK. W szczególnych przypadkach warto skontaktować się telefonicznie z Organizatorami.
 5. Każdy uczestnik powinien odwiedzić PK osobiście.
 6. Kolejność zaliczania PK oraz dobór trasy pomiędzy nimi są dowolne.

VII. ZASADY ROZGRYWANIA RAJDU

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Rajdzie pieszo lub korzystając z roweru, inne środki transportu są zabronione.
 2. Na trasach MEGA, GIGA i Pieszej prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna uczestników z podziałem na kategorie: kobiet, mężczyzn i open. Na trasach Spacerowej i Elektrycznej prowadzona będzie tylko klasyfikacja open, natomiast na trasie Rodzinnej tylko klasyfikacja drużynowa.
 3. Na trasie Rodzinnej każda drużyna musi mieć w składzie przynajmniej jedno dziecko do lat 12.
 4. Uczestnicy mogą poruszać się na trasie pojedynczo lub w dowolnych grupach.
 5. Uczestnik zobowiązany jest oddać kartę startową niezwłocznie po przekroczeniu linii mety. Czas mety liczony jest w momencie oddania karty przez zawodnika (z wyjątkiem trasy Spacerowej, na której nie będzie pomiaru czasu).
 6. Uczestnicy deklarują wybór trasy podczas zapisów, z wyjątkiem tras MEGA/GIGA. W tym przypadku mogą o tym zdecydować dopiero w trakcie trwania Rajdu.
 7. Aby zostać sklasyfikowanym na trasie Spacerowej, Pieszej, Rodzinnej lub MEGA należy prawidłowo potwierdzić co najmniej jeden PK. Wymagane minimum PK na trasie GIGA zostanie podana w komunikacie startowym kilka dni przed rajdem.
 8. Za każdy prawidłowo potwierdzony PK uczestnik otrzyma jeden punkt.
 9. Za przybycie na metę po wyznaczonym limicie czasu naliczane będą punkty karne – za każde rozpoczęte 5 minut spóźnienia odejmowany będzie jeden punkt.
 10. W klasyfikacji na trasie Spacerowej będzie brana pod uwagę tylko liczba uzyskanych punktów. Na pozostałych trasach w pierwszej kolejności brana będzie pod uwagę suma uzyskanych punktów, a w drugiej uzyskany czas.
 11. Nieklasyfikowani będą uczestnicy, którzy nie przestrzegają zasad sportowego zachowania, nie zaliczyli żadnego PK lub nie dotrą na metę w ciągu pół godziny po limicie czasu.
 12. Nagrody przyznawane będą dla zwycięzców w następujących kategoriach:
  • GIGA;
  • MEGA;
  • Piesza;
  • Rodzinna;
  • Elektryczna „ŁCR Prąd”;
 13. Dekoracja z nagrodami odbędzie się tylko pod warunkiem uczestnictwa minimum 7 osób na danej trasie.
 14. Organizator przewiduje również nagrody Fair Play.
 15. Rajd będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
 16. Używanie odbiorników gps dozwolone jest jedynie w celach archiwizacyjnych trasy, używanie odbiorników gps jako pomoc przy nawigacji będzie karane.
 17. Uczestnicy, którzy podczas Rajdu nie mogą, bądź nie chcą kontynuować uczestnictwa w Rajdzie z jakiegokolwiek powodu, zobowiązani są poinformować o tym fakcie Organizatora.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia tras Rajdu ze względu na złe warunki atmosferyczne.
 19. Nad przebiegiem Rajdu czuwać będzie sędzia główny – osoba wyznaczona przez Organizatora.
 20. Uwagi do wyników można zgłaszać drogą mailową (itorientcup@gmail.com) przez tydzień po zakończeniu Rajdu. Po tym terminie wyniki rywalizacji stają się oficjalne.

VIII. UCZESTNICTWO W RAJDZIE

 1. W Rajdzie mogą wziąć udział osoby fizyczne, bez ograniczeń wiekowych. Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Rajdzie należy dokonać najpóźniej do dnia 28 lipca 2023 poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Rajdu (www.itorient.pl) oraz uiszczenie opłaty startowej. Zgłoszenia w imieniu osób małoletnich dokonywane są przez rodziców lub opiekunów osób małoletnich.
 3. Pracownicy oraz współpracownicy Organizatorów mogą wziąć udział w Rajdzie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Rajdzie będzie podpisanie przez każdego uczestnika Rajdu oświadczenia o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność (oświadczenie będzie dostępne w bazie Rajdu) oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

IX. OPŁATA STARTOWA

 1. Dzieci do lat 12 mogą uczestniczyć w Rajdzie bezpłatnie.
 2. Dla pozostałych uczestników opłata startowa jest uzależniona od terminu rejestracji i wynosi:
  • 29 czerwca – 7 lipca 2023:
   • 30zł/os. – trasa Spacerowa
   • 60zł/os. – pozostałe trasy
  • 8 lipca -21 lipca 2023:
   • 40zł/os. – trasa Spacerowa
   • 80zł/os. – pozostałe trasy
  • 22 lipca – 29 lipca 2023 (również gotówką w dniu Rajdu):
   • 50zł/os. – trasa Spacerowa
   • 100zł/os. – pozostałe trasy
 3. Za dodatkową darowiznę w kwocie 79zł można zostać „Mistrzem Pomagania”. Po rajdzie Fundacja Słonie na Balkonie przygotuje specjalne niespodzianki dla wszystkich, którzy się na to zdecydowali. Niespodzianki zostaną wysłane pocztą na wskazany adres.
 4. Opłaty należy uiścić na następujący rachunek bankowy Fundacji Słonie na Balkonie: 96 1020 3352 0000 1902 0284 5642 w tytule przelewu wpisując: darowizna ITOrient + imię i nazwisko zgłaszanej osoby lub osób, za które wysyłana jest opłata startowa.
 5. W przypadku rezygnacji z Rajdu organizatorzy nie zwracają opłaty startowej.
 6. Wszelkie środki zebrane z tytułu opłat startowych zasilą konto fundacji Słonie na Balkonie, która prowadzi terapię dla dzieci po traumie – ofiar przestępstw i nieszczęśliwych zdarzeń losowych.

X. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

 1. Wyposażenie obowiązkowe uczestników Rajdu obejmuje:
  • mapa (zapewnia Organizator);
  • telefon komórkowy z baterią działającą przez czas trwania Rajdu;
  • karta i numer startowy (zapewnia Organizator)
  • długopis – na trasach Pieszej, Rodzinnej i Spacerowej
 2. Wyposażenie zalecane:
  • kompas
  • linijka do pomiaru odległości na mapie
  • zapas jedzenia i picia, odpowiedni do wybranej trasy oraz potrzeb uczestnika
  • dodatkowo w przypadku uczestnictwa na rowerze:
   • mapnik rowerowy, kask sztywny, licznik kilometrów, zapasowa dętka oraz podstawowe narzędzia do naprawy roweru;
   • zalecane są rowery crossowe bądź górskie o średnim lub grubym bieżniku opon
 3. Na trasie Rajdu obowiązuje zakaz używania innych map niż te rozdane przez Organizatora.

XI. ŚWIADCZENIA I NAGRODY

 1. Mapy z trasą Rajdu, numery i karty startowe oraz komplet zipów/agrafek dla wszystkich uczestników.
 2. Dwa noclegi w bazie Rajdu w warunkach turystycznych (na podłodze na sali lub pod namiotem).
 3. Zaplecze sanitarne (toalety oraz prysznice).
 4. Opieka medyczna.
 5. Napoje, przekąski, owoce oraz ciepły posiłek regeneracyjny na mecie.
 6. Bufet z przekąskami i napojami na trasie Rajdu (z wyjątkiem trasy Spacerowej).
 7. Pamiątkowe medale i nagrody dla 3 najlepszych zawodników/zawodniczek w kategoriach kobiet, mężczyzn na trasach GIGA, MEGA i Pieszej oraz dla 3 najlepszych zawodników na trasie Elektrycznej i 3 najlepszych drużyn na trasie Rodzinnej. Nagrody można odbierać wyłącznie osobiście na oficjalnym zakończeniu Rajdu.
 8. Upominki od sponsorów.
 9. Atrakcje i animacje dla dzieci w bazie rajdu przygotowane przez Słoniowych wolontariuszy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Rajd i powrotu z niego, a także podczas jego trwania.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Rajdzie. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia NNW na czas udziału w imprezie sportowej.
 3. Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 4. Zabrania się śmiecenia na trasie Rajdu.
 5. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Rajdu określa Polityka Prywatności dostępna tutaj, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Rajdu z powodów niezależnych od niego. W razie odwołania Rajdu przez Organizatora uczestnikom przysługuje prawo zwrotu uiszczonej opłaty startowej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu, które wejdą w życie z dniem opublikowania Regulaminu na stronie internetowej Rajdu.

Regulamin Pucharu Bike Orient 2023


Regulamin Pucharu Elite League HYBRYD16